Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Dětská skupina - Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku

Kontakt

Styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty
Podání informace kdykoli v době provozu, tel.: 241 761 180

Vedoucí oddělení: Jitka Rathouská
Registrační čísla projektů:

CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002327
CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002328

CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001373 - ukončen
CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001374- ukončen

Od 1.2. 2020 jsou v zařízení realizovány projekty Provozování dětské skupiny 1. na území městské části Praha 12 a Provozování dětské skupiny 2. na území městské části Praha 12, jejichž cílem je rozšíření služeb péče o děti v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projekty jsou realizovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha - pól růstu ČR a jsou spolufinancovány Evropskou Unií.

Název právního subjektu: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
IČ: 708 82 169
Sídlo: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

Název organizační jednotky: Dětská skupina - Oddělení péče o děti mladšího než předškoního věku - dětské skupiny

Základní informace:

tel. 241761180

Adresa: Jordana Jovkova 3253, 143 00 Praha 4

Provozní doba: 6,30 - 17,00 hodin

Kapacita: 38 dětí

Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem: zajištění komplexní celodenní či krátkodobé péče o děti ve věku od 12 měsíců do 3 roků věku.


Cíle služby

Celodenní komplexní péče o děti ve věku od 12 měsíců do 3 roků v době, kdy jejich rodiče nejsou schopni zajistit péči vlastními silami. Poskytování péče v příjemném, zdravém, citově a esteticky podnětném prostředí, s použitím kvalifikovaného personálu.

Realizace věku přiměřené výchovné a ošetřovatelské péče se zaměřením na nácvik základních návyků, zvládání věku přiměřených denních aktivit, jemné a hrubé motoriky, rozvoj myšlení dětí dle stupně ontogenetického vývoje. Zajištění celodenního stravování dětí odpovídajícího principům zdravé výživy. Edukace rodičů v péči o děti, jejich stravování, poradenská činnost související s výchovou dětí a péčí o ně. Socializace dětí. Pomoc rodinám, v nichž se současně narodily 3 a více dětí.


Způsoby poskytování služeb:

- pravidelná každodenní docházka dítěte do zařízení

- krátkodobé hlídání dětí v době, kdy rodiče nejsou schopni péči o dítě zajistit vlastními silami

- pomoc dětské zdravotní sestry či pěstounky v rodině

- poradenství


Rozsah služby

- celodenní stravování odpovídající požadavkům zdravé výživy (příprava stravy ve vlastní kuchyni)

- poskytování sociálně ošetřovatelské péče dětem

- poskytování výchovné péče

- poradenství

- osobní hygiena - zajištěna jako prvek přímé ošetřovatelské péče

- praní prádla - ústavního i dětského

- úklid prostor personálem zařízení

- zdravotní péče - zajištěna kontaktem s pediatrem, v akutních případech lékařská pohotovost


Cílová skupina klientů:

- rodiče s dětmi ve věku od 12 měsíců do 3 roků, kteří jsou zaměstnáni nebo nejsou schopni po určitou dobu zajistit péči o dítě vlastními silami,

- rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí

- rodiče se zdravotním handicapem, který může negativně ovlivnit vývoj dítěte (hluchoněmost,..)

- děti studujících

Žádost Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte Dotazník pro zÁkonnÉho zástupce dÍtĚte GDPR Projekt Ceník
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.