Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Sociálně ošetřovatelské centrum

Kontakt

Informace lze získat: osobně přímo v zařízení nebo telefonicky
na tel.: 241 471 554, 241 471 270

Vedoucí sestra: Kristina Puchmertlová
(osobní konzultace pondělí 14,00 – 18,30 hod.)

Veřejný závazek

Druh služby: služba sociální péče, odlehčovací služby

Forma služby: pobytová, ambulantní

Místo poskytování služby: Zárubova 971, 142 00 Praha 4

Provozní doba:

pobytová forma – nepřetržitá,

ambulantní forma – denně v pracovní dny 7,00 – 17,00 hod.


Kapacita služby: 40 klientů (ambulantní forma max. 4 klienti, dle naplněnosti pobytové služby)


Poslání služby:

Poskytovat kompletní nepřetržitou péči osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu jsou méně soběstačné a závislé na trvalém dohledu či péči druhé osoby. Tuto péči poskytovat po dobu, kdy ji z nejrůznějších důvodů není schopna vlastními silami zajistit rodina. Osobám, které jinak o uživatele služby pečují, umožnit odpočinek, v případě denního stacionáře případně umožnit i jejich zaměstnanost.


Cíle služby:

Život klienta v zařízení v maximálně možné míře přizpůsobit životu, který by jinak vedl doma (procento úspěšnosti naplnění 85 %, metody ověření: existence individuálního plánu poskytování služby, stanovení osobního cíle a jeho pravidelné hodnocení)

Zlepšit míru soběstačnosti klienta, která byla změněna např. úrazem, hospitalizací a vytvořit podmínky pro jeho návrat do domácího prostředí (procento úspěšnosti naplnění 20%, metody ověření: existence individuálních plánů, osobních cílů, počet osob vracejících zpět do domácí péče)

Pomoci překlenout dobu čekání klienta na umístění v pobytovém zařízení typu domova seniorů nebo domova se zvláštním režimem (procento úspěšnosti naplnění: 50%, metody ověření: počty osob odcházejících do pobytových zařízení)

Spokojenost klientů s poskytovanou službou (procento úspěšnosti naplnění: 95%, metody ověření: počet stížností na kvalitu a způsob poskytování služby, dotazník spokojenosti, počet osob ukončujících pobyt z důvodu nespokojenosti)


Cílová skupina:

Senioři, to je osoby starší 65 let, a osoby se zdravotním postižením starší 60 let, kteří:

- nemají dostatek sil starat se sami o sebe ve svém domově a to i za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb,

- jsou při uspokojování všech základních životních potřeb převážně nebo úplně závislí na pomoci druhé osoby.

Přednost při umístění mají osoby s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 12.


Službu není možné poskytovat:

- osobám, které jsou soběstačné

- osobám naplňujícím ustanovení §36 vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění, tedy osobám, které jsou akutně infekčně nemocné nebo jejich zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. Přijmout není možné ani osoby, jejichž chování by z důvodu duševní nemoci závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití klientů služby.


Způsoby poskytování služby:

- krátkodobé pobyty s cílem rekonvalescence uživatele po operaci či hospitalizaci

- krátkodobé či delší pobyty po dobu nepřítomnosti osoby, která běžně o klienta pečuje

- dočasné pobyty s max. dobou pobytu 6 let, kdy klient čeká na přijetí do domova seniorů

- omezeně denní pobyty pro doplnění kapacity zařízení


Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby:

- poskytnutí ubytování včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby, oprav, úklidu

- poskytnutí stravy - celodenní dietní stravování připravované vlastní kuchyní

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- sociálně terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti (pracovní terapie, rehabilitace a doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže, ..)

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Principy poskytování služby


Profesionalita při poskytování služby:

Přímou péči zajišťují pracovníci, jejichž kvalifikace odpovídá požadavkům zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou podrobně seznámeni se všemi pracovními postupy a vnitřními pravidly používanými při poskytování služby. Aktivně se podílejí na udržení a zvýšení své odborné úrovně.

Zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi:

V zařízení je respektována hodnota každého člověka bez ohledu na jeho původ, pohlaví, vzdělání, společenské postavení, materiální zajištění, sexuální orientaci, náboženství. Při jednání s klienty se zásadně užívá vykání a oslovování pane, paní + příjmení. Při vstupu do pokoje klienta je zásadně klepáno a čeká se na výzvu ke vstupu, aktivity nejsou klientům vnucovány, ale nabízeny. O klientech se nehovoří v přítomnosti cizí osoby. Nepomlouvají se za zády, naopak je snaha vnášet mezi klienty pochopení a pohodu. Je respektována nedotknutelnost majetku, který si klienti do zařízení v přinesou.

Respektování individuálních potřeb a názorů klienta v souladu s možnostmi nabízené služby:

Při poskytování služby zařízení respektuje individuální postoje klienta k nejrůznějším oblastem života. Respektuje jeho rozhodnutí, nemanipulujeme s klienty a poskytujeme jim čas na získání rovnováhy nutné pro rozhodování. Oblasti, ve kterých nelze respektovat názory klienta jsou přesně vymezeny.

Diskrétnost:

Pracovníci dodržují mlčenlivost vztahující se na všechny skutečnosti, které poznají v souvislosti s výkonem práce. Skutečnosti svěřené jedním klientem pracovníkovi zůstanou pro ostatní klienty utajené. Uživatel sám rozhodne o tom, které informace o své osobě chce sdílet a s kým, jeho přání je respektováno.


Způsoby poskytování služby:

- přechodné pobyty s maximální délkou 6 měsíců s možností prodloužení. Celková doba pobytu
činí max. 6 let

- krátkodobé pobyty

- pobyty s cílem rekonvalescence uživatele po operaci či hospitalizaci

- omezeně denní pobyty pro doplnění kapacity zařízení


Rozsah služby:

- Ubytování je zajištěno v jedno a dvoulůžkových pokojích (včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby, oprav, úklidu prostor a praní prádla). Uživatelé upoutaní na lůžko nebo ti, kteří jsou převážně závislí na pomoci personálu jsou umísťováni do dvou pětilůžkových pokojů v přízemí.

- Zajištění celodenního dietního stravování. Příprava probíhá ve vlastní kuchyni, podávání stravy se děje v jídelně nebo na pokoji (dle přání klienta).

- Zdravotní péče není v zařízení zajištěna, zařízení nemá lékaře. Případné ošetřovatelské úkony typu podávání léků, aplikace inzulínu, péče o cévky, převazy ran, … provádějí kvalifikované zdravotní sestry dle ordinace lékaře a dohody s klientem. V případě potřeby je zdravotní stav konzultován s praktickým lékařem klienta. Akutní stavy jsou řešeny pomocí linky 155.

- Osobní hygiena je zajišťována jako prvek péče, pravidelné koupání s dopomocí či pouhou asistencí personálu probíhá dle stavu a přání klienta.

- Součástí péče o klienta jsou rozvíjející a podpůrné činnosti typu – pracovní terapie, rehabilitace, kterých se klient může dle své vůle účastnit. Rovněž tak doplňkových služeb-pedikúra, kadeřnictví, které jsou zajištěny smluvně.


Jak postupovat v případě zájmu o službu:

1. vyplnit žádost o službu

Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese zařízení (Zárubova 971, Praha 4) nebo na ředitelství organizace Olbramovická 703, Praha 4 případně rovněž elektronicky na těchto stránkách stisknutím hesla

2. žádost podat

Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na adresu zařízení.

3. jednat o službě

V případě volné kapacity je zahájeno jednání se sociální pracovnicí, při kterém jsou dohodnuty podmínky poskytování služby a připravena k uzavření písemná smlouva.ŽÁDOST Ceník fakultativních úkonů CENÍK návštěvní řád
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.