Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Pečovatelská služba

Kontakt

Sociální pracovnice:

Lucie Vaňková, DiS
tel.: 241 470 055
vankova@socsluzbymc12.cz, ssmcp12-vankova@seznam.cz

Mgr. Adéla Zabilanská
tel.: 241 470 055
zabilanska@socsluzbymc12.cz, ssmcp12-zabilanska@seznam.cz

Alona Onyshchenko
tel.: 241 470 055
onyshchenko@socsluzbymc12.cz

Veřejný závazek

Sociálních Služeb městské části Prahy 12, příspěvková organizace, upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Zároveň má uživatelům usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou její principy.


Každý uživatel je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, soukromí, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání.

Poskytovaná služba se zaměřuje na podporu při zvládání běžných denních úkonů, zachování soběstačnosti uživatele
a pokud možno též na zlepšení jeho zbývajících schopností.Formy a provozní doba služby:

terénní: úkony pečovatelské služby realizované v domácnostech uživatelů, dovoz obědů (v pracovní dny 7,30 – 16,00 hod) –

ambulantní: výdej obědů pro uživatele pečovatelské služby ve výdejnách (denně v pracovní dny v době od 11,00 do 12,00 hod, přítomnost sociální pracovnice v aktuální úřední hodiny)


Místo poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována:

- v domácnostech občanů bydlících na území městské části Praha 12 a městské části Praha Libuš (provozní doba denně v pracovní dny 7,30 – 16,00 hod)

- v bytech zvláštního určení umístěných na adrese Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

– ve Středisku osobní hygieny, v ul. Zárubova 971, 142 00 Praha 4 (provozní doba denně v pracovní dny 10,00 – 14,00 hod, nutné se předem objednat na tel. č.: 241 471 270 nebo na tel. č.: 241 471 554)

– ve výdejnách obědů pro seniory umístěných na adresách Olbramovická 703/9, Praha 4 a Pod Sady 170, Praha 4 (provozní doba v pracovní dny 11,00 – 12,00 hod)

– při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázením k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby, do střediska osobní hygieny a zpět

Kapacita služby: 310 osob


Poslání


Posláním pečovatelské služby je přispět k tomu, aby osoby, které patří do cílové skupiny a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, mohly zůstat ve svém přirozeném prostředí a žít navyklým způsobem života.


Cílová skupina

dospělí (60-64 let) a senioři (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby

dospělí (60-64 let) a senioři (od 65 let), kteří mají úplnou ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění
rodiny s dětmi do 4 let věku, kde se narodila trojčata a vícerčata, příp. i opakovaně za sebou dvojčata


Cíle

individuálně nastavenou službou usnadnit uživatelům život v jejich přirozeném prostředí (procento naplnění 100%, způsoby ověření existence individuálních plánů, stanovení a pravidelné vyhodnocování osobního cíle)

spolupracovat s rodinou a dalšími poskytovateli sociálních služeb využívaných uživatelem tak, aby byla oddálena doba nezbytnosti jeho odchodu do pobytového zařízení (procento naplnění 80%, způsoby ověření: počet uživatelů s dalšími poskytovateli služeb, počet osob setrvávajících ve svém přirozeném prostředí, počet uživatelů odcházejících do pobytového zařízení)
spokojenost uživatelů služby (procento naplnění 95%, způsoby ověření: dotazník, počet stížností)


Služby nelze poskytnout v těchto případech:

– neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá

– při naplnění kapacity služby

– osobě, které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před její žádostí smlouvu z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy

– zájemce nepatří do cílové skupiny


Zásady poskytovaných služeb:

– dodržování práv uživatelů (usilujeme o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služby mohou svá práva naplňovat)

– respektování uživatelovy svobodné volby a jeho potřeb (služba vytváří podmínky pro uživatele tak, aby byl zachován jejich pocit důstojnosti a při rozhodování jim byl jasný důsledek jejich rozhodnutí)

– vytváření podmínek pro uplatnění vlastní vůle uživatelů (a to již od procesu jednání s potenciálnímuživatelem, přes definování jeho individuálních cílů a tvorbu jeho individuálního plánu až k jeho pravidelné revizi)

– důstojnost, empatie (vcítění se do pocitů a situace uživatele služby)

– mlčenlivost (se svěřenými informacemi zacházíme jako s důvěrnými)

– snaha o omezování předsudků a negativního hodnocení uživatelů, a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec


Uplatnění vlastní vůle uživatelů

Uživatelé pečovatelské služby jsou v plné míře zahrnuti do procesu poskytování sociální služby:

Při jednání o službě nemluvíme za uživatele, dáváme jim prostor, aby se vyjádřili – při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. Jsou to především uživatelé, kdo rozhodují o konkrétní náplni poskytovaných služeb, uživateli je smlouva podrobně a srozumitelně vysvětlena, má na výběr, jak bude platit, kdo bude jeho kontaktní osoba, se kterými úkony mu bude pomáháno a jak často apod.


Při tvorbě individuálního plánu a jeho realizaci:

- při pomoci uživatelům na sebe zbytečně neupozorňujeme, nezveličujeme svoji úlohu, jsou to především uživatelé, kdo rozhodují, jak bude konkrétní činnost prováděna, přičemž stále zdůrazňujeme nutnost vzájemné spolupráce a interakce při poskytování služby

- při řešení běžných denní situací: stravování, nákupy, péče o domácnosti, péče o vlastní osobu, uživatelé sami rozhodují o svých financích a majetku

Při navazování nových sociálních kontaktů, udržování těch původních – uživatelé se rozhodují sami, zda a jaký kontakt budou udržovat se svou rodinou, sousedy apod.

Při samostatném pohybu mimo byt: uživatelé se rozhodují sami, kterého lékaře, kadeřníka, úřady apod. a kde budou navštěvovat, uživatelé se sami rozhodují o trávení svého volného času

Při hodnocení kvality služby: uživatelé jsou pravidelně požádáni o vyplnění dotazníku na kvalitu poskytovaných služeb, nejsou však k tomu nijak nuceni


Jak postupovat v případě zájmu o službu:

1. vyplnit žádost o službu

Tiskopis žádosti je možné získat osobně v sídle organizace, to je na adrese Olbramovická 703, Praha 4, případně rovněž elektronicky na těchto stránkách stisknutím hesla Žádost o poskytnutí sociální služby.

2. žádost podat

Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na adresu organizace.

3. jednat o službě

Žádost o pečovatelskou službu
Žádost o byt zvláštního určení ceník
Přihláška do výdejny obědů
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.