Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Pečovatelská službaVedoucí - Pečovatelská služba:

Lucie Vaňková, DiS
tel.: 241 470 055
vankova@socsluzbymc12.cz, ssmcp12-vankova@seznam.cz


Sociální pracovnice:

Mgr. Adéla Zabilanská
tel.: 241 470 055
zabilanska@socsluzbymc12.cz, ssmcp12-zabilanska@seznam.cz

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
sídlo: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 12

tel.č.: 241 713 575 – ředitelství         
          241 470 055 – pečovatelská služba

www.socsluzbymc12.cz

E-mail: info@socsluzbymc12.cz
             ssmc12@centrum.cz

Veřejný závazek Sociálních Služeb městské části Prahy 12, příspěvková organizace, upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Zároveň má uživatelům usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou její principy. Každý uživatel je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, soukromí, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Poskytovaná služba se zaměřuje na podporu uživatele při zvládání běžných denních úkonů, zachování soběstačnosti a pokud možno též na zlepšení jeho zbývajících schopností.         

Formy a provozní doba služby:

terénní: úkony pečovatelské služby realizované v domácnostech uživatelů, dovoz obědů (v pracovní dny 7,30 – 18,00 hod)
-ambulantní: zajištění osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny v ul. Zárubova 971, 142 00 Praha 4 (provozní doba denně v pracovní dny 10,00 – 14,00 hod)   

Místo poskytování služby 

Pečovatelská služba je poskytována:

- v domácnostech občanů bydlících na území městské části Praha 12 a městské části Praha Libuš (provozní doba denně v pracovní dny 7,30 – 18,00 hod)

- v bytech zvláštního určení umístěných na adrese Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4

- ve Středisku osobní hygieny, v ul. Zárubova 971, 142 00 Praha 4 (provozní doba denně v pracovní dny 10,00 – 14,00 hod, nutné se předem objednat na tel. č.: 241 471 270 nebo na tel. č.: 241 471 554)

- při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – při doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby, do střediska osobní hygieny a zpět.  

Kapacita služby: 260 osob        

Poslání  

Posláním pečovatelské služby je přispět k tomu, aby osoby, které patří do cílové skupiny a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, mohly i nadále zůstat ve svém přirozeném prostředí a žít navyklým způsobem života.                                                     

Cílová skupina  

- dospělí (60-64 let) a senioři (od 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby

- rodiny s dětmi do 4 let věku, kde se narodila trojčata a vícerčata, příp. i opakovaně za sebou dvojčata    

Cíle  

- individuálně nastavenou službou usnadnit uživatelům život v jejich přirozeném prostředí (procento naplnění 90%, způsoby ověření existence individuálních plánů, stanovení a pravidelné vyhodnocování osobního cíle)

- spolupracovat s rodinou a dalšími poskytovateli sociálních služeb využívaných uživatelem tak, aby byla oddálena doba nezbytnosti jeho odchodu do pobytového zařízení (procento naplnění 80%, způsoby ověření: počet uživatelů s dalšími poskytovateli služeb, počet osob setrvávajících ve svém přirozeném prostředí, počet uživatelů odcházejících do pobytového zařízení)

- spokojenost uživatelů služby (procento naplnění 95%, způsoby ověření: dotazník, počet stížností)

Služby nelze poskytnout v těchto případech        

- neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá při naplnění kapacity služby

- osobě, které jsme vypověděli smlouvu v době kratší než 6 měsíců před její žádostí z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy         

- zájemce nepatří do cílové skupiny      

Zásady poskytovaných služeb:
 
dodržování práv uživatelů (usilujeme o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služby mohou svá práva naplňovat)

respektování uživatelovy svobodné volby a jeho potřeb (služba vytváří podmínky pro uživatele tak, aby byl zachován jejich pocit důstojnosti a při rozhodování jim byl jasný důsledek jejich rozhodnutí)

vytváření podmínek pro uplatnění vlastní vůle uživatelů (a to již od procesu jednání s potenciálním uživatelem, přes definování jeho individuálních cílů a tvorbu jeho individuálního plánu až k jeho pravidelné revizi)

důstojnost, empatie (vcítění se do pocitů a situace uživatele služby)
mlčenlivost (se svěřenými informacemi zacházíme jako s důvěrnými)
snaha o omezování předsudků a negativního hodnocení uživatelů, a to nejen v obecní komunitě, ale na veřejnosti vůbec
           
Uplatnění vlastní vůle uživatelů 

Uživatelé pečovatelské služby jsou v plné míře zahrnuti do procesu poskytování sociální služby: 

– při jednání o službě nemluvíme za uživatele, dáváme jim prostor, aby se vyjádřili

- při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby jsou to především uživatelé, kdo rozhodují o konkrétní náplni poskytovaných služeb, uživateli je smlouva podrobně a srozumitelně vysvětlena, má na výběr, jak bude platit, kdo bude jeho kontaktní osoba, se kterými úkony mu bude pomáháno a jak často apod.

-  při tvorbě individuálního plánu a jeho realizaci: při pomoci uživatelům na sebe zbytečně neupozorňujeme, nezveličujeme svoji úlohu, jsou to především uživatelé, kdo rozhodují, jak bude konkrétní činnost prováděna, přičemž stále zdůrazňujeme nutnost vzájemné spolupráce a interakce při poskytování služby

-  při řešení běžných denní situací: stravování, nákupy, péče o domácnost, péče o vlastní osobu, uživatelé sami rozhodují o svých financích a majetku

-  při navazování nových sociálních kontaktů, udržování těch původních - uživatelé se rozhodují sami, zda a jaký kontakt budou udržovat se svou rodinou, sousedy apod.,

- při samostatném pohybu mimo byt: uživatelé se rozhodují sami, kterého lékaře, kadeřníka, úřady apod. a kde budou navštěvovat, uživatelé se sami rozhodují o trávení svého volného času

-  při hodnocení kvality služby: uživatelé jsou pravidelně požádáni o vyplnění dotazníku sledujícího kvalitu poskytovaných služeb, nejsou však k tomu nijak nuceni.  

Jak postupovat v případě zájmu o službu:

1. vyplnit žádost o službu

Tiskopis žádosti je možné získat osobně v sídle organizace, to je na adrese Olbramovická 703, Praha 4, případně rovněž elektronicky na těchto stránkách stisknutím hesla Žádost o poskytnutí sociální služby.

2. žádost podat

Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na adresu organizace.

3. jednat o službě

Žádost o pečovatelskou službu - formulář
Žádost o byt zvláštního určení - formulář
ceník
Žádost výdejna obědů
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.