Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Vyhlášení veřejné soutěže

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

1) Údaje o zadavateli

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4
IČ: 70882169
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Slepička, ssmc12@centrum.cz, tel:. 241 713 575

2) Popis zakázky
Realizace kamerového systému v Sociálně ošetřovatelském centru, Zárubova 971, 142 00 Praha 4

3) Technické podmínky
Obsahem veřejné soutěže je dodání kamerového systému v uvedené specifikaci:


V rámci dodávky bude vyžadováno doručení, montáž a zajištění servisu. Termín dodání do 30.6.2023

4) Lhůta pro podání nabídek
Nabídky můžete zasílat na mailovou adresu: ssmc12@centrum.cz popř. v písemné formě na adresu: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, Olbramovická 703, 142 00 Praha 4. Na obálce uveďte heslo " Soutěž". Všechny nabídky v elektronické a písemné formě musí být doručeny do 27.5.2023. Po tomto datu nebudou přihlášky akceptovány. Vyhodnocení soutěže proběhne do 30.5.2023 a následně bude výherce kontaktován.

5) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny      
V nabídce bude uvedena cena vč.  DPH 

6) Hodnocení nabídek 
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria a to podle ekonomické výhodnosti nabídky. Cena – 100%.

7) Práva zadavatele a ostatní ujednání
- zadavatel nehradí náklady na zpracování nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo nabídky si ponechat
- zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení bez odůvodnění zrušit
- výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká uchazeči právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o objednávce a upřesnit její konečné znění.

V Praze 10.5.2023
Ing. Jiří Slepička - ředitel organizace

Sociální služby městské části Praha 12, p.o.