Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Azylové bydlení pro matky s dětmi

Kontakt

osobně: denně v pracovní dny 7,30 - 18,00 hod.,
přítomnost sociální pracovnice garantována v pondělí a ve středu 7,30-18,00 hodin
tel.: 241 713 575, 241 470 055

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021

Veřejný závazek

Druh služby: azylové domy

Forma služby: pobytová

Doba poskytování služby: nepřetržitá

Kapacita služby: 4 pokoje, 12 osob


Poslání služby:

Prostřednictvím ubytování poskytnutého na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit matky, otce s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.

Cíle služby:

- poskytnout dočasné bydlení v bezpečném a důstojném prostředí, odbornou pomoc, informace a vedení tak, aby došlo k minimalizaci rizika opakovaného porušování základních lidských práv a zastavení zhoršování nepříznivé životní situace (procento úspěšnosti naplnění: 90%, metody k ověření: existence individuálního plánu služby, osobního cíle klienta a jeho pravidelné vyhodnocování, počet osob, které v průběhu služby pracovaly nebo si práci našly)

- rozvíjet samostatnost klientů, motivovat a podporovat je při realizaci osobních cílů (procento úspěšnosti naplnění: 100%, metody k ověření: existence individuálního plánu služby, osobního cíle klienta a jeho pravidelné vyhodnocování, počet podaných žádostí o byt)

- poskytovat sociální službu na dobu nezbytně nutnou k řešení situace (procento úspěšnosti naplnění: 100%, metody k ověření: individuální plány, průměrná doba poskytování služby, počet klientů, kteří si našli vlastní bydlení).


Principy služby

Profesionalita při poskytování služby:

Přímou péči zajišťují pracovníci, jejichž kvalifikace odpovídá požadavkům zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou podrobně seznámeni se všemi pracovními postupy a vnitřními pravidly používanými při poskytování služby. Aktivně se podílejí na udržení a zvýšení své odborné úrovně.

Zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi:

V zařízení je respektována hodnota každého člověka bez ohledu na jeho původ, pohlaví, vzdělání, společenské postavení, materiální zajištění, sexuální orientaci, náboženství, ... Při jednání s klienty se zásadně užívá vykání a oslovování pane, paní + příjmení. Při vstupu do pokoje klienta je zásadně klepáno a čeká se na výzvu ke vstupu, aktivity nejsou klientům vnucovány, ale nabízeny. O klientech se nehovoří v přítomnosti cizí osoby. Nepomlouvají se za zády, naopak je existuje snaha vnášet mezi klienty pochopení a pohodu. Je respektován majetek, který si klienti do zařízení v přinesou.

Respektování individuálních potřeb a názorů klienta v souladu s možnostmi nabízené služby:

Při poskytování služby zařízení respektuje individuální postoje uživatele k nejrůznějším oblastem života. Respektuje jeho rozhodnutí, nemanipulujeme s klienty a poskytujeme jim čas na získání rovnováhy nutné pro rozhodování.. Oblasti, ve kterých nelze respektovat názory klienta jsou přesně vymezeny.

Diskrétnost:

Pracovníci dodržují mlčenlivost vztahující se na všechny skutečnosti, které poznají v souvislosti s výkonem práce. Skutečnosti svěřené jedním klientem pracovníkovi zůstanou pro ostatní klienty utajené. Uživatel sám rozhodne o tom, které informace o své osobě chce sdílet s jinými uživatelkami a pracovníci její přání respektují.


Cílová skupina - komu je služba určena:

Matkám (otcům) s dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto nejsou schopny okamžitě řešit vlastními silami. Přednostně jsou přijímány klientky s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 12.


Zařízení není schopné poskytnout službu:

- Žadatelům s větším počtem dětí (více než 3). Důvodem je velikost pokoje, jeho vybavení, dispoziční řešení azylového bytu a fakt, že kuchyň a sociální zařízení je společné vždy pro dvě klientky.

- Žadatelům, kteří naplňují ustanovení § 36 vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění, tzn., že jsou osobami, které jsou akutně infekčně nemocní, nebo nemocní tak, že vyžadují hospitalizaci nebo by jejich chování z důvodu duševní nemoci závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


Základní činnosti při poskytování služby:

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- organizace trvale vytváří klientům podmínky pro samostatnou přípravu stravy, to je řádné vybavení kuchyně nádobím, elektrospotřebiči a dalšími pomůckami nutnými pro přípravu a uchování stravy

- dle platných norem je zajišťována pravidelná revize elektrických spotřebičů,

- kontrolami je sledován stav zařízení a jsou zajišťovány opravy a nákupy pomůcek dle oprávněných požadavků klientů

- azylový byt je klientovi předán na základě předávacího protokolu s vyznačením stavu, který je dále průběžně kontrolován a hodnocen. Poskytnutí ubytování

- klient je ubytován v konkrétním pokoji, jehož číslo je označeno ve smlouvě

- je mu vysvětleno, že přidělený pokoj užívá pouze jeho rodina, kuchyně chodba a sociální zázemí jsou společné a je třeba se o ně též společně starat

- klientovi je předán inventář a podpisem stvrzuje jeho úplnost. Pracovník dbá na to, aby inventář byl řádně před předáním zkontrolován – stav, barevná odlišnost, bezporuchový provoz

- klientovi jsou předány klíče od přiděleného pokoje, vstupních dveří do bytu, vchodu do budovy, dle možnosti lze předat i více sad klíčů - součástí ubytování je dodávka veškerých energií, možnost využívání prádelny.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc poskytuje sociální pracovnice či ředitelka zařízení

- pomoc se týká vyřizování osobních záležitostí – např. vyplňování nejrůznějších žádostí, dotazníků, kontaktování úřadů, sepisování dopisů pro úřady a jeho začleňování do běžného života (jednání s úřady, kontaktování občanských poraden…).


Doporučený postup v případě zájmu o službu:

1. vyplnění žádosti
Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese Olbramovická 703, Praha 4 nebo elektronicky na těchto stránkách

2. podání žádosti
Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na výše uvedenou adresu

3. jednání o službě
V případě volné kapacity je zahájeno jednání se sociální pracovnicí, při kterém jsou dohodnuty podmínky poskytování služby a připravena k uzavření písemná smlouva.

Žádost o službu CENÍK
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.