GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
Olbramovická 703, 142 00 Praha 4, IČ: 70882169, jsou od 3. 6. 2010 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1140, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informují o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


II.
Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správ-cem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.


III.
Zdroje osobních údajů:

– přímo od subjektu údajů (žádost o službu, dotazníky, přihlášky, vizitky, aj.)

– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)


IV.
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa
trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace)

– popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu, příp. výslovného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, informace sdělené subjektem o zdravotním stavu, aj.)


V.
Kategorie subjektu údajů

– zaměstnanec správce;

– uživatel služby;

– dodavatel služby;

– jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci;

– uchazeč o zaměstnání


VI.
Kategorie příjemců osobních údajů

– finanční ústavy (KB, IČ 45317054; ČSOB; Česká spořitelna, IČ 45244782; Československá obchodní banka, IČ 00001350; Raiffeisenbank, IČ 49240901; Air Bank, IČ 29045371; UniCredit Bank, IČ 64948242; MONETA Money Bank, IČ 25672720; mBank, IČ 27943445; aj.)

– veřejné ústavy (Mateřská škola Podsaďáček, IČ 63832275)

– zpracovatel (Monika Pazáková, IČ : 87828634; Ivona Bucharová, IČ 75014742;
Jižní Roko s.r.o., IČ: 25102656)

– státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy


VII.
Účel zpracování osobních údajů

– účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

– jednání o smluvním vztahu

– plnění smlouvy

– ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

– archivnictví vedené na základě zákona

– výběrová řízení na volná pracovní místa

– plnění zákonných povinností ze strany správce

– ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů


VIII.
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho organizačních jednotkách a v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k ne-oprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému
zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


IX.
Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k za-jištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.


X.
Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR zpracování je zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

– zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě


XI.
Práva subjektu údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR na žádost subjektu údajů informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a o následujících skutečnostech:

– o účelu zpracování,

– o kategorii zpracovávaných osobních údajů,

– o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

– o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

– o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od subjektu údajů.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) Požádat správce o vysvětlení

b) Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

– Je-li žádost subjektu údajů podle čl. 12 odst. 1 shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav.

– Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odst. 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7.

– Postup podle odst. 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

– Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu ne-převyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů se můžete na nás obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

– Olbramovická 703, 142 00 Praha 4
–  e-mail: ssmc12@volny.cz
–  tel.: +420241713575

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Olbramovická 703, 142 00 Praha 4 nebo