Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Olbramovická 703, 142 00 Praha 4, IČ: 70882169, jsou od 3. 6. 2010 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1140, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informují o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správ-cem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

- přímo od subjektu údajů (žádost o službu, dotazníky, přihlášky, vizitky, aj.)

- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace)

- popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu, příp. výslovného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, informace sdělené subjektem o zdravotním stavu, aj.)

V. Kategorie subjektu údajů

- zaměstnanec správce

- uživatel služby; - dodavatel služby

- jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

- uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

- finanční ústavy (KB, IČ 45317054; ČSOB; Česká spořitelna, IČ 45244782; Československá obchodní banka, IČ 00001350; Raiffeisenbank, IČ 49240901; Air Bank, IČ 29045371; UniCredit Bank, IČ 64948242; MONETA Money Bank, IČ 25672720; mBank, IČ 27943445; aj.)

- veřejné ústavy (Mateřská škola Podsaďáček, IČ 63832275)

- zpracovatel (Monika Pazáková, IČ : 87828634; Ivona Bucharová, IČ 75014742, Jižní Roko s.r.o., IČ: 25102656)

 - státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

VII. Účel zpracování osobních údajů

- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

- jednání o smluvním vztahu - plnění smlouvy

- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

- archivnictví vedené na základě zákona - výběrová řízení na volná pracovní místa

- plnění zákonných povinností ze strany správce - ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho organizačních jednotkách a v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k ne-oprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému
zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR zpracování je zákonné, pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

XI. Práva subjektu údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR na žádost subjektu údajů informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a o následujících skutečnostech:

- o účelu zpracování

- o kategorii zpracovávaných osobních údajů

- o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

- o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

- o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od subjektu údajů

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) Požádat správce o vysvětlení

b) Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů

- Je-li žádost subjektu údajů podle čl. 12 odst. 1 shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav

- Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odst. 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7

- Postup podle odst. 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
.
- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu ne-převyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů se můžete na nás obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

 - Olbramovická 703, 142 00 Praha 4
-  e-mail: ssmc12@volny.cz
-  tel.: +420241713575

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Sociální služby městské části Praha 12, p.o.